|:| PutIC.com

Krivinska karakteristika trase


  Home
  Products
  Downloads
  Publikacije
  Forum
  Kontakt


Razvijeni programski sistem radi u AutoCAD® okruženju i pruža mogućnost analize krivinske karakteristike na trasi koja je projektovana upotrebom programskih sistema Gavran Civil Modeller (GCM), SoftDesk ili Land Development Desktop.

Dijalog za unos parametara

Krivinska karakteristika - dijalog programa

Ceo program ima jedan dijalog u kome se zadaju svi potrebni podaci za određivanje krivinske karakteristike i slike uglova. Potrebno je izabrati datoteke sa elementima situacionog plana i podužnog profila. Format datoteka je standardan izlaz iz SoftDesk-a ili Land Development Desktop-a, dok uz programski sistem dolazi alat koji omogućuje prevođenje GCM datoteka tipa *.hcl i *.vcl u odgovarajući format. U ovom dijalogu se još definiše deo trase na kome je potrebno sprovesti analizu, kao i parametri relevantni za iscrtavanja slike uglova i dijagrama krivinske karakteristike trase. Program računa i ostale bitne statističke pokazatelje - srednje kvadratno odstupanje i koeficijent varijacije.

Dijagram

Slika uglova i krivinska karakteristika - dijagram

Konačan rezultat rada ovog programa je dijagram koji sadrži:

  • Dijagram zakrivljenosti i nagibe nivelete

  • Sliku uglova

  • Krivinska karakteristika trase i pojedinačnih elemenata situacionog plana i statističke pokazatelje S i Vk

  << Back    

© Copyright 2006-2007. www.putic.com