|:| PutIC.com

Preglednost - priprema ulaznih parametara


  Home
  Products
  Downloads
  Publikacije
  Forum
  Kontakt


Program je podeljen u dva dela. Prvi deo služi za pripremu ulaznih parametara za proračun preglednosti, dok drugi deo obavlja sve ostale operacije i daje konačan rezultat – dijagram preglednosti.

1. Deo za pripremu ulaznih parametara

Prvi deo programa se poziva komandom PRINPUT ili klikom na odgovarajuću ikonu. Svrha ovog dela programa je da se izaberu podaci o položaju puta u prostoru, definisani preko GCM string datoteka osovine i ivica kolovoza, na osnovu kojih će program formirati putanju oka vozača i prepreke i postaviti bočnu smetnju na željenim delovima trase.

1.1. Dijalog za izbor ulaznih string datoteka

Dijalog za izbor ulaznih string datoteka

Prvi dijalog nudi izbor string datoteka osovine i ivica puta. Pretpostavlja se da su ove datoteke ranije formirane prilikom izrade 3D modela puta u paketu GCM. U ovom dijalogu se zadaje i reč koja će prethoditi imenima AutoCAD® Layer-a koje će program formirati. Ovim je omogućena laka manipulacija krajnjim crtežom. Znajući da se svaka ozbiljna analiza u projektovanju puteva radi u više iteracija da bi se došlo do željenog rezultata, promenom ovog prefiksa je moguće lako izolovati rezlutate svake od iteracija prostim uključivanjem ondosno isključivanjem layera u AutoCAD-u koji počinju istom ključnom rečju.

1.2. Dijalog za definisanje položaja oka vozača i prepreke

Dijalog za definisanje polozaja oka vozaca i prepreke

U ovom dijalogu se bira horizontalno odstojanje oka vozača od desne ivice kolovoza. Preporučena veličina je 1.50m od ivične linije, tako da veličina koju treba uneti predstavlja zbir te veličine i širine ivične trake (Xo=1.50+ti ). Program automatski predlaže visinu oka vozača na 1.20m i prepreke na 0.10m, kako stoji u našim propisima, ali ostavlja mogućnost izbora drugih veličina u zavisnosti od modela koji treba ispitati. Npr. ukoliko proveravamo preglednost sa stanovišta oka vozača teretnog vozila potrebno je uneti veću veličinu i slično. Sledeća veličina koju korisnik može menjati je korak sa kojim se vrši ispitivanje raspoložive preglednosti. Ukoliko se za minimalno odstojanje uzastopnih prepreka zada veličina nula onda će program ispitati preglednost u svim profilima na kojima postoje definisani stringovi nastali prilikom formiranja 3D modela puta. To, svakako, daje najveću tačnost, ali nekada iziskuje dosta više vremena za proračun. Veličina koja daje optimalne rezultate je 10 metara, a nekada i više, ukoliko se radi o dužim deonicama i većoj računskoj brzini.

1.3. Dijalog za definisanje bočnih smetnji

U poslednjem dijalogu prvog dela programa se definiše položaj vertikale izvodnice koju program formira uz trasu na zadatom odstojanju. Kota dna predstavlja njen vertikalni položaj u odnosu na ivicu puta od koga se diže za zadatu visinu. Npr. izborom odstojanja od 0.50, kote dna 0.00 i visine 0.80, lako se modelira zaštitna ograda uz put.

Dijalog za definisanje bocnih smetnji

 

  << Back

Početna - 1 - 2 - 3

Next >>


© Copyright 2006-2007. www.putic.com